Stadgar för Ånge Teaterförening-en del av Riksteatern

 

Inledande bestämmelser

 

§1  

Ånge Teaterförening-en del av Riksteatern (nedan kallad föreningen) är medlem i Riksteatern genom både ändamåls- och demokratiparagrafen.

Föreningen är även medlem i Riksteatern regionalt.

Föreningen ska ha begreppet "Riksteater" i sitt namn och ska använda den gemensamma logotypen

Föreningen är en självständig juridisk person.

 

§2  

Föreningens organ är:

1. Årsmöte

2. Styrelse

3. Valberedning

4. Revisorer

 

Ändamål

 

§3  

Föreningen skall verka enligt Riksteaterns ändamålsparagraf:

"Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar, främjar och producerar scenkonst och som äger en teater, en turnerande nationalscen för alla.

Riksteaterns verksamhet utgår från medlemmarnas engagemang, delaktighet och medskapande och är öppen för nya konstnärliga uttrycksformer, nya verksamheter och nya samarbetspartners.

Riksteatern skall ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, social eller etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsförutsättning, sexuell läggning eller ålder.

Riksteatern ska bidra till att alla ska kunna delta, ha inflytande och känna delaktighet i konsten och samhället och ska på så sätt vara en föregångare i att utöva. utveckla och skapa morgondagens demokrati."

 

Demokrati

 

§4  

Föreningen skall följa Riksteaterns demokratiparagraf:

"Riksteaterföreningarnas engagemang för helheten och den gemensamma identiteten utövas via Riksteaterns  kongress och de beslut som fattas där.

Kongressens beslut är bindande för hela Riksteatern. Mellan kongresserna är den nationella styrelen organisationens högsta beslutande organ.

Riksteaterförening har rätt att sända ombud med full rösträtt till Riksteaterns kongress på sätt som anges Riksteaterns nationella stadgar.

Riksteatern utgår från medlemmarna i den lokala föreningen, därför är riksteaterförening skyldig att vara öppen för enskilda medlemmar, organisationer, andra föreningar, institutioner med flera. Föreningen skall ha ett demokratiskt arbetssätt som ger möjlighet till inflytande för varje medlem. Medlemmarnas inflytande över föreningen kommer ytterst till uttryck via årsmötet, föreningens högsta beslutande organ, där varje medlem har en röst. Avgiften för de enskilda medlemmarna fastställs av Riksteaterns kongress."    

      

Medlemskap

 

§5

Rätt till medlemskap i föreningen äger enskilda prsoner, publikförening/teaterklubb, förening, sammanslutning, institution, skola, företag med flera samt kommunen.

 

§6  

Enskilda medlemmar erlägger en medlemsavgift, vars storlek fastställs av Riksteaterns kongress. Övriga medlemmar erlägger en medlemsavgift, vars storlek fastställs av ordinarie årsmöte.

 

§7

Medlem som uppträder så att den skadar gemensamma intressen kan uteslutas av styrelsen. Den som har uteslutits äger rätt att hänskjuta frågan till årsmötet

 

Årsmötet

 

§8

Årsmötet är förenings högsta beslutande organ

 

§9

Årsmötet består av de enskilda medlemmarna, ett röstberättigat ombud för varje medlemsorganisation, instutition, skola, företag osv., kommunen samt styrelsens ledamöter. Styrelsens ledamöter har samma befogenheter som de röstberättigade medlemmarna och ombuden, utom i fråga om ansvarsfrihet där de endast har yttrande- och förslagsrätt.

 

§10

Ordinarie årsmöte hålls på tid som fastställs av styrelsen, dock senast före mars månads utgång.

Extra årsmöte skall inkallas om styrelsen finner det påkallat eller om minst 1/5 av medlemmarna begär det. Kallelse till sådant årsmöte skall utgå senast två veckor efter det att styrelsen beslutat därom eller erhållit begäran därom. Extra årsmöte skall hållas senast en månad efter det att styrelsen erhållit begäran därom.

 

§11

Kallelse till årsmöte skall av styrelsen utsändas till medlemmarna senast en månad före årsmötet.

Kallelse till extra årsmöte skall utsändas senast två veckor före årsmötet

 

§12

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden avhandlas:

a) Årsmötets behöriga utlysande

b) Fastställande av röstlängd

c) Val av mötesfunktionärer

d) Styrelsens verksamhetsberättelsse

e) Revisionsberättelse

f) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

g) Fastställande av medlemsavgift i enlighet med 6 §

h) Verksamhetsplan

i) Val av ordförande (vartannat år)

j) Val av kassör (vartannat år)

k) Val av övriga styrelseledamöter och eventuella ersättare

l) Val av två revisorer med två ersättare

m) Val av valberedning

n) Eventuella förslag från styrelsen eller medlemmarna

 

§13

Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av tjänstgörande årsmötesordförande, om denna är röstberättigad. I annat fall avgör lotten. Omröstning sker öppet. Vid val är omröstningen sluten om så begärs.Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

§14 

Dagordning och övriga handlingar till årsmötet skall hållas  tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

 

§15

Motion till årsmötet kan väckas av medlem. Motion skall vara styrelsen till handa senast två veckor före årsmötet.

 

Styrelsen m.m.

 

§16

Styrelsen leder föreningens verksamhet. Styrelsen utser firmatecknare

 

§17

Årsmötet väljer bland föreningens medlemmar ordförande, kassör och minst tre styrelseledamöter samt ersättare. Mandatperioden är två år för ordföranden och övriga styrelseledamöter. Ledamöterna väljs växelvis med halva antalet varje år, varvid ordförande och kassören väljs vid olika tillfällen. Styrelsen utser inom sig sekreterare. Vid lika röstetal har ordförande avgörande röst. 

 

 

Valberedning

 

§ 18

För styrelse- och övriga val, som nästkommande årsmöte har att förrätta, skall ordinarie årsmöte utse en valberedning  bestående av minst tre ledamöter. En av valberedningens ledamöter skall av årsmötet utses till ordförande.

 

Räkenskaper och revisorer

 

§19

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utsser årsmötet två revisorer med två ersättare för dessa för tiden intill nästkommande årsmöte. Kommun, som lämnar anslag till föreningens verksamhet, får om den så önskar utse en revisor med ersättare för denna.

Föreningens räkeskapsår avslutas per den 31 december och skall, tillsammans med styrelsens protokoll överlämnas till revisorerna senast den 1 mars

 

Ändring av stadgarna

 

§20

För ändring av dessa stadgar fordras beslut av årsmötet. Beslut om ändring av stadgarna är giltigt om det biträds av minst 2/3 av de röstande. Ändring av §3 och §4 kan endast göras av Riksteaterns kongress.

 

Upplösning

 

§21

För upplösning av föreningen fordras beslut av två årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Föreningens eventuella tillgångar skall förvaltas av Riksteatern regionalt till dess att ny Riksteaterförening bildas i kommunen.